Regulamin
14 Cze 2016

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM Z NASZYCH USŁUG.

POCZUJ WIATR WE WŁOSACH I CIESZ SIĘ WOLNOŚCIĄ!

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Moto Mio Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamieńskiego 53A, 30-644 (zwana dalej „Wynajmującym”) jest właścicielem motocyklu oraz akcesoriów wskazanych w umowie najmu (zwanych dalej łącznie „Przedmiotem Najmu). Niniejsze Ogólne Warunki Najmu (zwane dalej „OWN”) regulują prawa i obowiązki Stron w zakresie odpłatnego oddania przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu do korzystania konsumentowi lub podmiotowi gospodarczemu, z którym Wynajmujący zawarł umowę najmu (zwanego dalej „Najemcą”).

 2. OWN stanowią integralną część umowy najmu Przedmiotu Najmu i wiążą Wynajmującego oraz Najemcę z chwilą podpisania ww. umowy.

§ 2. REZERWACJA, ZAWARCIE UMOWY, OPŁATY, KAUCJA, PRZEDŁUŻENIE UMOWY, ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU
 1. Najemca ma możliwość rezerwacji Przedmiotu Najmu drogą telefoniczną (+48 602 155 512) lub mailową contact@rent-a-scooter.pl lub osobiście w biurze Wynajmującego. Warunkiem zarezerwowania Przedmiotu Najmu jest uiszczenie przez Najemcę opłaty rezerwacyjnej w kwocie wskazanej przez Wynajmującego. Z chwilą uiszczenia opłaty rezerwacyjnej, Przedmiot Najmu zostaje zarezerwowany dla Najemcy na okres wskazany w rezerwacji (Okres Najmu). Rezerwacja obowiązuje do daty i godziny wskazanej jako początek Okresu Najmu. W przypadku zawarcia umowy najmu, opłata rezerwacyjna jest zwracane Najemcy lub zaliczana na poczet opłat związanych z najmem Przedmiotu Najmu. W przypadku niezawarcia umowy najmu najpóźniej w momencie wskazanym jako początek Okresu Najmu, opłata rezerwacyjna przepada na rzecz Wynajmującego.

 2. Warunkiem oddania Najemcy do korzystania Przedmiotu Najmu jest podpisanie przez Najemcę umowy najmu, której integralną częścią są OWN. Podpisanie umowy najmu lub aneksu do umowy najmu następuje w biurze Wynajmującego.

 3. W przypadku, gdy Najemcą jest osoba fizyczna, wówczas może to być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca ważny dowód osobisty (a w przypadku obcokrajowców – ważny paszport), posiadająca ważne prawo jazdy pozwalające na kierowanie Przedmiotem Najmu. Te same wymagania musi spełniać dodatkowy kierowca Przedmiotu Najmu, o ile został on wskazany w umowie najmu. Wyznaczenie przez Najemcę dodatkowego kierowcy wiąże się z obowiązkiem uiszczenia dodatkowej, jednorazowej opłaty wskazanej w umowie najmu.

 4. Przedmiot Najmu może być prowadzony wyłącznie przez Najemcę lub dodatkowego kierowcę, o ile został on wskazany w umowie najmu. Najemca zobowiązany jest zapoznać dodatkowego kierowcę, wskazanego w umowie najmu, z zasadami korzystania z Przedmiotu Najmu opisanymi w umowie najmu oraz w OWN.

 5. Umowa najmu jest zawierana na czas oznaczony. Opłata za wynajem Przedmiotu Najmu za każdym razem uwzględnia długość okresu najmu.

 6. W momencie podpisania umowy najmu, Najemca uiszcza opłatę za korzystanie z Przedmiotu Najmu w okresie wskazanym w umowie, jak również uiszcza kaucję w wysokości określonej w umowie na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy związanych z korzystaniem z Przedmiotu Najmu. Kaucja może zostać zatrzymana przez Wynajmującego w całości lub w części.

 7. Kaucja zostanie rozliczona w momencie zwrotu Wynajmującemu Przedmiotu Najmu. W przypadku jednak niemożliwości zwrotu Wynajmującemu Przedmiotu Najmu na skutek całkowitego zniszczenia lub utraty Przedmiotu Najmu, jak również w przypadku zwrotu uszkodzonego Przedmiotu Najmu, rozliczenie kaucji nastąpi w terminie 45 dni od dnia przekazania Wynajmującemu informacji o całkowitym zniszczeniu lub utracie Przedmiotu Najmu.

 8. Wynajmujący przekazuje Najemcy Przedmiot Najmu do oględzin przed podpisaniem umowy najmu. Wszelkie zastrzeżenia do Przedmiotu Najmu Najemca zobowiązany jest odnotować w umowie najmu pod rygorem braku możliwości powoływania się na te zastrzeżenia w późniejszym czasie.

 9. Najemca zobowiązany jest zwrócić Przedmiot Najmu w terminie oraz do miejsca wskazanych w umowie najmu. W momencie zwrotu Przedmiotu Najmu musi on być czysty, sprawny technicznie, nieuszkodzony, z taką samą ilością paliwa jak w momencie przekazania Przedmiotu Najmu Najemcy. W przypadku oddania Przedmiotu Najmu brudnego lub niezatankowanego do poziomu z momentu przekazania Najemcy Przedmiotu Najmu, Najemca pokryje koszty czyszczenia lub tankowania Przedmiotu Najmu według stawek wskazanych w umowie najmu.

 10. W dacie odbioru Przedmiotu Najmu zostanie sporządzony protokół odbioru Przedmiotu Najmu, który określi stan techniczny i wizualny Przedmiotu Najmu w momencie jego przekazania Wynajmującemu przez Najemcę.

 11. W przypadku niezwrócenia Przedmiotu Najmu do miejsca i w terminie wskazanych w umowie najmu i nie przedłużenia okresu najmu, Najemca zobowiązany jest uiszczać na rzecz Wynajmującego wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z Przedmiotu Najmu w wysokości określonej w umowie najmu. Powyższe nie wyklucza możliwości niezwłocznego podjęcia przez Wynajmującego czynności zmierzających do przywrócenia posiadania Przedmiotu Najmu Wynajmującemu, jak również uprawnia Wynajmującego do złożenia zawiadomienia do właściwych organów ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przywłaszczenia mienia Wynajmującego przez Najemcę.

 12. Przedłużenie okresu najmu jest możliwe wyłącznie przed upływem dotychczasowego terminu umownego pod warunkiem podpisania aneksu do umowy najmu i zapłaty odpowiedniej opłaty przez Najemcę za wydłużony okres najmu.

 13. W przypadku zwrotu Przedmiotu Najmu prze końcem zawartej umowy najmu, Wynajmujący nie zwraca części pobranej uprzednio opłaty za wynajem Przedmiotu Najmu.

 14. Płatności mogą być dokonywane przez Najemcę w następujący sposób: a) gotówką, b) kartą płatniczą / kartą kredytową.

§ 3. UBEZPIECZNIE PRZEDMIOTU NAJMU
 1. Przedmiot Najmu jest objęty ubezpieczeniem OC, AC, NNW, ASS.
  W zakresie objętym ubezpieczeniem, szkody w Przedmiocie Najmu lub w innych rzeczach lub na osobach, mogą być pokryte z tego ubezpieczenia za wyjątkiem udziału własnego Najemcy w szkodzie, który został wskazany w umowie najmu. Najemca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za szkodę w zakresie udziału własnego, o ile szkoda ta powstała z winy Najemcy, dodatkowego kierowcy wskazanego w umowie najmu lub innej osoby, której Najemca oddał Przedmiot Najmu do korzystania.

 2. W zakresie nieobjętym ubezpieczeniem (przez co rozumie się także odmowę wypłaty przez ubezpieczyciela części lub całości odszkodowania z przyczyn wskazanych w § 3 ust. 3 OWN), w sytuacji powstania szkody w Przedmiocie Najmu lub w innych rzeczach lub na osobach przy użyciu Przedmiotu Najmu, Najemca ponosi pełną (nieograniczoną) odpowiedzialność wobec Wynajmującego, przy czym jeżeli Najemca jest konsumentem wówczas ponosi on odpowiedzialność wobec Wynajmującego, jeżeli ww. szkoda powstała z winy Najemcy, dodatkowego kierowcy wskazanego w umowie najmu lub innej osoby, której Najemca oddał Przedmiot Najmu do korzystania.

 3. Zakres ubezpieczenia nie obejmuje:

 1. umyślnego uszkodzenia Przedmiotu Najmu;

 2. uszkodzenia Przedmiotu Najmu podczas prowadzenia w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwym lub po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych lub bez ważnego lub honorowanego w RP prawa jazdy;

 3. uszkodzenia Przedmiotu Najmu w razie przekroczenia dopuszczalnej prędkości lub też w razie dopuszczenia się innego rażącego naruszenia przepisów ruchu drogowego;

 4. przepadków, kiedy faktyczny kierowca Przedmiotu Najmu zbiegł z miejsca wypadku;

 5. szkody powstałej, gdy osobą kierującą była osoba nieupoważniona zgodnie z umową najmu;

 6. kradzieży Przedmiotu Najmu, w przypadku gdy Najemca nie jest w stanie dostarczyć kluczyków oraz dowodu rejestracyjnego Przedmiotu Najmu;

 7. kradzieży Przedmiotu najmu, w którym nie zostały uruchomione wszystkie urządzenia antykradzieżowe;

 8. innych szczególnych przypadków wskazanych w warunkach ubezpieczenia Przedmiotu Najmu.

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność wobec Wynajmującego za szkodę będącą wynikiem utraty wartości Przedmiotu Najmu, w razie gdy przyczyna wypadku była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, dodatkowego kierowcę lub osobę, której Najemca oddał Przedmiot Najmu do korzystania niezgodnie z umową najmu.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA Z PRZEDMIOTU NAJMU
I POSTĘPOWANIA W RAZIE AWARII, KOLIZJI, WYPADKU 
 1. Z chwilą przekazania Najemcy Przedmiotu Najmu, Najemca ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. Przez cały okres obowiązywania umowy najmu właścicielem Przedmiotu Najmu jest Wynajmujący.

 2. Najemca oraz dodatkowy kierowca, o ile został wskazany w umowie najmu, zobowiązani są do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z jego normalnym, standardowym przeznaczeniem, z zachowaniem należytej staranności w zakresie eksploatacji Przedmiotu Najmu, a w szczególności do:

 1. przestrzegania obowiązujących na terenie RP (lub innego kraju, w którym Przedmiot Najmu jest użytkowany) przepisów ruchu drogowego, w tym w szczególności nieprowadzenia Przedmiotu Najmu pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków halucynogennych lub psychotropowych;

 2. zapoznania się z warunkami ubezpieczenia, jakie posiada Przedmiot Najmu i ich przestrzegania;

 3. posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym w czasie korzystania z Przedmiotu Najmu;

 4. zabezpieczenia Przedmiotu Najmu przed kradzieżą, w tym parkowania Przedmiotu Najmu na parkingach strzeżonych lub dozorowanych;

 5. korzystania z Przedmiotu Najmu w sposób nie przekraczający normalnej eksploatacji;

 6. dbania o stan wizualny Przedmiotu Najmu;

 7. wykonywania własnym kosztem obsługi standardowej Przedmiotu Najmu, tj. sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie płynów i olejów eksploatacyjnych;

 8. kontroli sprawności świateł i ewentualnie wymiany żarówek;

 9. kontroli sprawności ciśnienia w kołach i stanu ogumienia;

 10. stosowania rodzaju paliwa zgodnie ze specyfikacją silnika, wskazaną w dowodzie rejestracyjnym i dokumentacji technicznej motocykla;

 11. utrzymywania Przedmiotu Najmu w należytej czystości;

 12. przekazania Przedmiotu Najmu Wynajmującemu celem przeprowadzenia przeglądu okresowego – niezwłocznie po pojawieniu się odpowiedniego komunikatu na komputerze pokładowym motocykla (w przypadku motocykli wyposażonych w tego rodzaju komunikat) lub niezwłocznie przy wskazaniach licznika kilometrów motocykla, które zgodnie z dokumentacją techniczną oznaczają przeprowadzenie przeglądu.

 1. Najemca nie ma prawa dokonywania jakichkolwiek przeróbek (modyfikacji), ani napraw (poza wskazanymi w punkcie powyżej czynnościami) Przedmiotu Najmu.

 2. Zakazuje się wykorzystywania Przedmiotu Najmu w zawodach sportowych, rajdach, „zabawach zlotowych”, do nauki jazdy, jak również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (dostawcy, kurierzy).

 3. Zakazuje się przekraczania dopuszczalnej ładowności Przedmiotu Najmu.

 4. Najemca nie ma prawa podnajmować Przedmiotu Najmu, ani oddawać jakiejkolwiek osobie Przedmiotu Najmu do korzystania (odpłatnego lub nieodpłatnego), za wyjątkiem dodatkowego kierowcy, który został wskazany w umowie najmu.

 5. Najemca ma prawo korzystać z Przedmiotu Najmu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Bez pisemnej zgody Wynajmującego, Przedmiot Najmu nie może opuszczać terenu Rzeczpospolitej Polski. Pisemna zgoda Wynajmującego na wyjazd Przedmiotu Najmu poza granice RP może być uzależniona od spełnienia przez Najemcę dodatkowych warunków, w tym od zapłaty dodatkowej opłaty.

 6. W przypadku awarii lub uszkodzenia Przedmiotu Najmu (nie będących wynikiem kolizji lub wypadku drogowego), Najemca lub dodatkowy kierowca wskazany w umowie najmu, zobowiązani są niezwłocznie, nie później niż w terminie 12 godzin od powstania awarii lub uszkodzenia, w godzinach pracy biura Wynajmującego, poinformować Wynajmującego o tym fakcie. W takim wypadku dalsze korzystanie z Przedmiotu Najmu jest zabronione. Po poinformowaniu Wynajmującego o awarii lub uszkodzeniu Przedmiotu Najmu, Wynajmujący przekaże Najemcy dalsze instrukcje, w szczególności w zakresie skorzystania z ubezpieczenia Assistance. O ile okaże się to niezbędne, Najemca zobowiązany jest brać czynny udział w procedurze likwidacji szkody w Przedmiocie Najmu oraz udzielać Wynajmującemu wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 7. W przypadku kolizji lub wypadku drogowego z udziałem Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować o kolizji lub wypadku drogowym ubezpieczyciela (dane na polisie przekazanej wraz z dowodem rejestracyjnym i kluczykami do motocykla) oraz Wynajmującego, a także natychmiast wezwać Policję na miejsce zdarzenia. O ile okaże się to niezbędne, Najemca zobowiązany jest brać czynny udział w postępowaniu mającym na celu wyjaśnienie przyczyn kolizji lub wypadku drogowego oraz udzielać Wynajmującemu wszelkich niezbędnych informacji w tym zakresie.

 8. Jeżeli Przedmiot Najmu obejmuje również dodatkowe wyposażenie, które wymaga montażu, wówczas Najemca zobowiązany jest do właściwego zamontowania, na własny koszt i ryzyko, tego wyposażenia.

 9. Ze względów bezpieczeństwa (zabezpieczenie mienia Wynajmującego) Przedmiot Najmu posiada urządzenie lokalizacyjne GPS, pozwalające na ustalenie miejsca, w którym znajduje się lub znajdował się w danym momencie motocykl.

 10. W przypadku naruszenia przez Najemcę lub dodatkowego kierowcę wskazanego w umowie najmu lub inną osobę, której Najemca oddał niezgodnie z umową oraz OWN do korzystania Przedmiot Najmu zasad określonych w niniejszym paragrafie, Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy najmu i do żądania od Najemcy natychmiastowego zwrotu Przedmiotu Najmu. Informację w tym zakresie Wynajmujący ma prawo przekazać Najemcy za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany przez Najemcę.

 11. Dodatkowo, jeżeli Wynajmujący poniesie szkody w wyniku naruszenia przez Najemcę lub dodatkowego kierowcę wskazanego w umowie najmu lub inną osobę, której Najemca oddał niezgodnie z umową oraz OWN do korzystania Przedmiot Najmu, zasad określonych w niniejszym paragrafie (np. mandaty, kary administracyjne, koszty sądowe), wówczas Najemca pokryje te szkody w całości (albo według cennika zamieszczonego w umowie najmu albo na podstawie kosztów i wydatków poniesionych przez Wynajmującego). W celu usunięcia wszelkich wątpliwości, ustala się, że Najemca jest odpowiedzialny (na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym) względem Wynajmującego za utratę i uszkodzenia Przedmiotu Najmu, brak części i wyposażenia Przedmiotu Najmu oraz wyposażenia dodatkowego, jak również za szkodę powstałą na skutek: 1/ niewłaściwego użytkowania i zabezpieczenia Przedmiotu Najmu; 2/ uszkodzenia / zniszczenia Przedmiotu Najmu; 3/ utraty dokumentów. W szczególności Strony ustalają, że jeżeli uszkodzenie / zniszczenie Przedmiotu Najmu nastąpiło z winy Najemcy, dodatkowego kierowcy wskazanego w umowie najmu lub osoby, której Najemca niezgodnie z umową najmu oraz OWN oddał Przedmiot Najmu do korzystania, wówczas Najemca zobowiązany jest do zapłaty Wynajmującemu odszkodowania obejmującego utracone przez Wynajmującego korzyści w postaci opłaty za wynajem Przedmiotu Najmu za okres od dnia przekazania Przedmiotu Najmu autoryzowanemu serwisowi do dnia naprawy uszkodzonego / zniszczonego Przedmiotu Najmu.

 12. Za działania i zaniechania dodatkowego kierowcy oraz osób, którym Najemca niezgodnie z umową najmu oraz OWN oddał Przedmiot Najmu do korzystania, Najemca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności wobec Najemcy za szkody będące następstwem nieosiągnięcia celu podróży przez Najemcę z uwagi na awarię lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu.

 2. Wszelkie zmiany w treści umowy najmu Przedmiotu Najmu wymagają zgody obu Stron wyrażonej pisemnie.

 3. W przypadku zawarcia umowy najmu z podmiotem nie będącym konsumentem, wszelkie spory związane z zawarciem, realizacją i rozwiązaniem umowy najmu będą rozstrzygane przez polski sąd powszechny właściwy dla siedziby Wynajmującego.

 4. W przypadku zawarcia umowy najmu z podmiotem nie będącym konsumentem, wyłącza się odpowiedzialność Wynajmującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Przedmiotu Najmu, a ponadto odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa Wynajmującego względem Najemcy jest ograniczona do winy umyślnej.

 5. Ewentualna nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień OWN nie powoduje nieważności lub bezskuteczności pozostałych postanowień OWN. Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub bezskuteczne postanowienie OWN regulacjami, które w najbliższy sposób odpowiadać będą celowi postanowienia, które uznano za nieważne lub bezskuteczne.